Vad är (och kan man investera i) regenerativt jordbruk?

Regenerativt jordbruk är en metod för hållbart jordbruk som fokuserar på att återskapa och förbättra hälsan hos jordens ekosystem. Det går utöver att bara minimera negativa miljöpåverkningar och strävar efter att aktivt återställa markens produktivitet, främja biologisk mångfald och återhämta sig från skador som orsakats av konventionella jordbruksmetoder. Här är en mer detaljerad förklaring av principerna och teknikerna som används inom regenerativt jordbruk:

  1. Bevarande av markens täckning: Regenerativt jordbruk främjar användningen av marktäckande grödor eller organiskt material såsom halm eller kompost för att täcka jorden. Detta minskar erosion, bevarar fuktighet, förbättrar jordstrukturen och främjar mikrobiell aktivitet.
  2. Minskning av jordbearbetning: Genom att minska eller eliminera jordbearbetning bevaras markens struktur och mikrobiella liv. Detta hjälper till att bibehålla organiskt material och främjar en sund mikrobiell population som bidrar till näringscirkulationen.
  3. Användning av gröngödsling och växtföljd: Gröngödsling innebär att man odlar växter med hög näringsinnehåll för att tillföra näring till jorden. Det kan vara grödor som klöver eller baljväxter som binder kväve från luften och förbättrar jordens näringsinnehåll. Växtföljd innebär att man alternerar olika grödor på samma mark över tiden för att minska skadedjur, ogräs och sjukdomar samt förbättra jordens hälsa.
  4. Skapande av biologisk mångfald: Genom att odla ett brett utbud av grödor och integrera naturliga livsmiljöer, som blomstrande växtremsor eller våtmarker, främjas biologisk mångfald. Detta inkluderar att gynna pollinerare, naturliga fiender till skadedjur och andra organismer som bidrar till ekosystemtjänster.
  5. Integration av djur i jordbruket: Regenerativt jordbruk innefattar också djurhållning som en integrerad del av jordbrukssystemet. Genom att låta betesdjur beta på marken kan de bidra till att återföra organiskt material och förbättra jordens näringsinnehåll genom avföring och bete.
  6. Vattenhantering: Effektiv vattenhantering är en viktig del av regenerativt jordbruk. Det inkluderar att samla regnvatten, bygga dammar eller diken för att förhindra erosion och att använda bevattningssystem som är vattenbesparande och riktade till växternas rötter.

Målet med regenerativt jordbruk är att skapa och upprätthålla hälsosamma, produktiva jordar som gynnar både jordbrukarna och miljön. Genom att använda dessa principer och tekniker strävar man efter att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och syntetiska gödselmedel samt att förbättra jordhälsa, återställa ekosystemtjänster och bidra till att bekämpa klimatförändringar genom att binda kol i marken.

Ett möjligt investeringsalternativ i regenerativt jordbruk är Bayer, men det finns fler.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *