Schlumberger – forskning och framtidsutsikter

Schlumberger bedriver forskning inom olika områden inom olje- och gasindustrin för att driva teknologiskt framsteg och innovation. Här är några av de områden där Schlumberger fokuserar sin forskning:

  1. Geofysik och geologisk modellering: Schlumberger investerar i forskning och utveckling av avancerade geofysiska tekniker och geologiska modelleringsmetoder. Detta inkluderar användning av seismiska data, elektromagnetiska mätningar och andra tekniker för att kartlägga och karakterisera underjordiska reservoarer.
  2. Borrteknik och reservoarhantering: Schlumberger arbetar med att förbättra borrtekniker och reservoarhantering för att optimera produktionen och utvinningen av olja och gas. Detta innefattar forskning om borrningsteknologier, formationsevaluering, flödesmodellering och reservoarmodellering.
  3. Digitalisering och datadriven teknik: Schlumberger använder sig av dataanalys, artificiell intelligens och maskininlärning för att utveckla datadrivna lösningar och teknologier. Detta möjliggör snabbare och mer exakt analys av stora mängder data från olje- och gasfält och hjälper till att optimera driftsprestanda och beslutsfattande.
  4. Miljöteknik och hållbarhet: Schlumberger är också engagerade i forskning och utveckling av teknologier och lösningar som främjar miljövänligare och mer hållbara praxis inom olje- och gassektorn. Detta inkluderar arbete med koldioxidavskiljning och lagring, utveckling av förnybara energikällor och minskning av miljöpåverkan från verksamheten.

När det gäller vad som är mest spännande och lovande inför framtiden inom Schlumbergers forskning kan vi identifiera några trender och områden av intresse:

  1. Digitalisering och datadriven teknik: Användningen av avancerad dataanalys, artificiell intelligens och maskininlärning för att effektivisera olje- och gasverksamheten och förbättra produktiviteten är en viktig framtidstrend.
  2. Hållbarhet och miljöteknik: Forskning kring teknologier som minskar koldioxidutsläppen, förbättrar energieffektiviteten och främjar övergången till förnybar energi blir alltmer betydelsefulla i ljuset av det ökande behovet av att minska miljöpåverkan.
  3. Integrerade lösningar och samarbete: Samarbeten med andra aktörer inom olje- och gasindustrin, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner för att utveckla integrerade lösningar och teknologier är avgörande för att möta branschens utmaningar och driva innovation.

Schlumberger är engagerat i flera forskningsprojekt över hela världen, inklusive Europa, för att adressera olika utmaningar inom olje- och gasutvinning. Här är några exempel på europeiska projekt som Schlumberger är inblandade i:

  1. H2020 GeoMol: Schlumberger är en del av det europeiska projektet GeoMol, finansierat av Horizon 2020-programmet. Projektet syftar till att utveckla innovativa tekniker och metoder för att kartlägga och karakterisera geologiska formationer och reserver av mineral- och energiråvaror. Detta kan bidra till förbättrad prospektering och hållbar utvinning av naturresurser.
  2. H2020 CROWDTHERMAL: Schlumberger deltar också i CROWDTHERMAL-projektet, som syftar till att främja användningen av geotermisk energi genom att engagera allmänheten i utvecklingen av geotermiska projekt. Målet är att öka acceptansen och investeringarna inom geotermisk energi genom samarbete och deltagande av gemenskapen.
  3. MARINA: Schlumberger är en partner i MARINA-projektet, som finansieras av det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020. Projektet fokuserar på att främja samarbete mellan forskning, industri och samhället för att stödja en ansvarsfull och hållbar användning av havsresurserna.

Utöver dessa europeiska projekt är Schlumberger aktivt involverade i många andra forskningsinitiativ och samarbeten över hela världen. Företaget fokuserar på att utveckla och tillämpa avancerade teknologier för att förbättra olje- och gasutvinningen, inklusive reservbedömning, borrning, bildbehandling, dataanalys och geologisk modellering. Schlumberger strävar efter att öka effektiviteten, minska miljöpåverkan och främja hållbar utveckling inom olje- och gassektorn genom sin forskning och teknikutveckling.

Genom att vara aktivt involverade i forskningsprojekt och samarbeten i Europa och globalt, strävar Schlumberger efter att driva innovation och förbättra teknikerna inom olje- och gasindustrin. Målet är att möta de utmaningar och behov som branschen står inför och bidra till en mer hållbar och effektiv utvinning av energiresurser.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *