Investeringar 2023 – vad är Conditional Value at Risk (CVaR)?


Conditional Value at Risk (CVaR), även känt som Expected Shortfall (ES), är ett riskmått som används för att bedöma den potentiella förlusten vid extremt negativa händelser eller i svåra marknadsförhållanden. Det ger en uppskattning av den förväntade förlusten utöver Value at Risk (VaR) och fokuserar på de mest ogynnsamma utfallen.

För att förklara CVaR utförligt kan vi använda följande steg:

  1. Value at Risk (VaR): VaR är ett vanligt riskmått som används för att kvantifiera den maximala möjliga förlusten vid en given signifikansnivå. Det kan t.ex. vara 95% eller 99%. VaR anger den förlustnivå som inte bör överskridas med en viss sannolikhet. Till exempel kan en investering ha en VaR på 10 miljoner kronor med en 95% signifikansnivå, vilket betyder att det finns 5% sannolikhet att förlusten kommer att vara större än 10 miljoner kronor.
  2. Beräkning av CVaR: För att beräkna CVaR bygger man på VaR och fokuserar på de förluster som överstiger VaR-nivån. CVaR är den genomsnittliga förlusten som uppstår när förlusterna är större än VaR. Detta innebär att CVaR ger en mer omfattande bild av förlusten i de sämsta scenarierna. Till exempel kan CVaR vara 15 miljoner kronor, vilket indikerar den genomsnittliga förlusten för de 5% av händelserna som resulterar i förluster som överstiger 10 miljoner kronor.


CVaR kan användas på olika sätt för att stödja riskhantering och beslutsfattande i investerings- och finansbranschen. Här är fem exempel på hur CVaR kan användas:

  1. Riskallokering: CVaR kan användas för att fördela kapital och risk över olika tillgångar eller investeringsstrategier. Genom att beräkna CVaR för varje tillgång eller strategi kan investerare bestämma den optimala fördelningen av kapital baserat på den förväntade förlusten i extrema händelser. Detta hjälper till att diversifiera portföljen och minska koncentrationen av risk i specifika tillgångar eller sektorer.
  2. Valet av försäkringsstrategi: CVaR kan användas inom försäkringsbranschen för att bedöma risk och bestämma premienivåer. Genom att beräkna CVaR för specifika händelser eller skadescenarier kan försäkringsbolag fastställa premierna för att täcka den förväntade förlusten i dessa extrema händelser. Det hjälper till att säkerställa att försäkringsbolaget har tillräckligt med kapital för att hantera förluster och hålla sig solvent.
  3. Stress- och scenariotester: CVaR kan användas i stress- och scenariotestning för att bedöma hur en portfölj eller företagets ekonomi kan påverkas av extremt negativa händelser. Genom att beräkna CVaR för olika scenarier kan man bedöma den potentiella förlusten och sårbarheten i dessa scenarier. Det hjälper till att identifiera riskfaktorer och utveckla riskhanteringsstrategier för att mildra de negativa effekterna av sådana händelser.
  4. Utvärdering av hedgefonder och förvaltare: CVaR används för att bedöma prestationen hos hedgefonder och förvaltare. Genom att beräkna CVaR kan man jämföra den faktiska förlusten med den förväntade förlusten i extrema händelser. Det ger en mer nyanserad bild av förvaltarens riskhantering och förmåga att skydda kapital vid negativa marknadsförhållanden.
  5. Beslutsfattande vid kapitaltilldelning: CVaR kan användas vid beslutsfattande om kapitaltilldelning, t.ex. när man överväger investeringar i olika projekt eller tillgångar. Genom att beräkna CVaR kan man bedöma den potentiella förlusten och risken för varje alternativ och fatta välgrundade beslut baserat på den förväntade förlusten i extrema scenarier.

Dessa exempel illustrerar hur CVaR kan tillämpas för att bedöma risk, fatta beslut och utveckla effektiva riskhanteringsstrategier i olika finansiella sammanhang.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *