Investeringar 2023 – vad är Treynor ratio och hur kan den användas?

Treynor-ratio, även känd som Treynor Index eller Treynor’s Measure, är en prestationsmått inom finansiering och investeringar. Det är namngivet efter Jack L. Treynor, en framstående amerikansk ekonom och investeringsanalytiker.

Treynor-ratio är ett kvantitativt mått på avkastningen på en investering i förhållande till dess systematiska risk. Det fokuserar på belöningen per enhet systematisk risk, vilket mäts med hjälp av beta (en parameter inom CAPM). Medan Sharpe-ratio också tar hänsyn till volatilitet (total risk), betonar Treynor-ratio betydelsen av att belöna investeringar baserat på deras exponering för marknadsrisk.

För att beräkna Treynor-ratio dividerar man skillnaden mellan den faktiska avkastningen på investeringen och riskfri avkastning med investeringens beta. Formeln för Treynor-ratio är:

Treynor-ratio = (Avkastning – Riskfri avkastning) / Beta

Där:

  • Avkastning är den faktiska avkastningen på investeringen.
  • Riskfri avkastning är den förväntade avkastningen på en riskfri investering, vanligtvis representerad av avkastningen på statsobligationer eller liknande.
  • Beta är en statistisk mått på en investerings känslighet för marknadsrörelser. En beta på 1 innebär att investeringen rör sig i takt med marknaden, en beta över 1 innebär en överreaktion på marknadsrörelser och en beta under 1 innebär en underreaktion.

Treynor-ratio används för att bedöma en investerings prestation och jämföra den med andra investeringar eller en benchmark. Ju högre Treynor-ratio, desto bättre presterar investeringen relativt till dess systematiska risk.

Det finns flera kända investerare som anser att Treynor-ratio är ett viktigt mått för att bedöma investeringar. Jack L. Treynor själv var en stark förespråkare för detta mått och bidrog till att popularisera det inom finansvärlden. Andra framstående investerare och forskare, såsom Warren Buffett och Peter Lynch, har också betonat vikten av att fokusera på avkastningen relativt till risken vid investeringsbeslut.

Treynor-ratio är användbart särskilt när man jämför investeringar med liknande betaprofiler. Det ger en indikation på hur väl en investering har presterat i förhållande till sin riskprofil och kan hjälpa investerare att bedöma om en högre avkastning motiveras av den ökade exponeringen mot marknadsrisk. Det är dock viktigt att komma ihåg att Treynor-ratio har sina begränsningar och bör användas tillsammans med andra analysverktyg för en mer heltäckande bedömning av en investeringsprestation.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *