Investeringar 2023 – Vad är sortinokvot och hur kan den användas?


Sortino Ratio är ett riskmått som används för att bedöma den riskjusterade avkastningen för en investering eller portfölj. Det liknar Sharpe-kvoten, men med en viktig skillnad. Medan Sharpe-kvoten använder standardavvikelsen för att mäta den totala volatiliteten, fokuserar Sortino Ratio på den negativa avvikelsen från den förväntade avkastningen, vilket ger en bättre indikation på nedsiderisken.

För att förstå hur Sortino Ratio beräknas och används, låt oss titta på de olika komponenterna:

  1. Förväntad avkastning: Detta är den förväntade avkastningen på investeringen eller portföljen över en viss tidsperiod. Det kan vara baserat på historisk avkastning, prognoser eller andra bedömningsmetoder.
  2. Riskfri ränta: Detta är avkastningen på en riskfri investering, vanligtvis representerad av statsobligationer eller liknande instrument. Det används som ett jämförelsevärde för att mäta den överavkastning som genereras av investeringen eller portföljen.
  3. Nedsiderisk: Nedsiderisken är den negativa avvikelsen från den förväntade avkastningen. Det mäter förlustpotentialen och risken för att investeringen eller portföljen presterar sämre än förväntat.

För att beräkna Sortino Ratio används följande formel:

Sortino Ratio = (Förväntad avkastning – Riskfri ränta) / Negativ standardavvikelse

Negativ standardavvikelse är standardavvikelsen för den negativa avvikelsen från den förväntade avkastningen. Detta innebär att endast volatiliteten eller risken för nedsiderisken beaktas, vilket ger en mer specifik bedömning av den potentiella förlusten.

Sortino Ratio kan användas på olika sätt inom investeringar:

  1. Prestanda- och jämförelseanalys: Sortino Ratio kan användas för att bedöma och jämföra prestandan hos olika investeringar eller portföljer. En högre Sortino Ratio indikerar att investeringen eller portföljen genererar mer avkastning per enhet nedsiderisk.
  2. Riskhantering: Sortino Ratio hjälper investerare och förvaltare att fokusera på nedsiderisken och ta bättre riskhanteringsbeslut. Genom att prioritera investeringar eller portföljer med högre Sortino Ratio kan man minska förlustpotentialen och bättre skydda kapitalet.
  3. Portföljkonstruktion: Sortino Ratio kan användas för att optimera portföljen genom att inkludera tillgångar som har en positiv riskjusterad avkastning. Genom att diversifiera portföljen med tillgångar som har en högre Sortino Ratio kan man skapa en mer balanserad portfölj med bättre riskjusterad avkastning.

Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *