Investeringar 2023 – vad är Jensen’s alfa?

Jensen’s alfa, eller ibland kallad Jensens alpha, är ett begrepp inom finansiering och investeringar som används för att mäta en investerings överavkastning i förhållande till dess förväntade avkastning baserat på en viss risknivå. Det är namngivet efter Michael C. Jensen, en framstående forskare inom finansiell ekonomi.

Jensens alfa är en justering för risk, och den används i samband med den kapitaltillgångsprissättningsteori (CAPM) som utvecklades av William F. Sharpe och John Lintner. CAPM är en modell som beskriver sambandet mellan avkastningen på en investering och dess systematiska risk, som mäts med beta.

Vanligtvis definieras alfa som skillnaden mellan den faktiska avkastningen på en investering och dess förväntade avkastning enligt CAPM. Med andra ord är alfa ett mått på hur väl en investering har presterat i förhållande till den risk som den utsätts för enligt CAPM.

Om en investering har en positiv alfa betyder det att den har överpresterat jämfört med vad som förväntas enligt CAPM. En negativ alfa indikerar att investeringen har underpresterat. En alfa på noll betyder att investeringen har levererat exakt vad som förväntas baserat på dess riskprofil enligt CAPM.

Skillnaden mellan Jensens alfa och ”vanliga” alfa är att Jensens alfa tar hänsyn till en investerings specifika riskprofil och jämför dess faktiska avkastning med den förväntade avkastningen enligt CAPM, medan ”vanliga” alfa inte tar hänsyn till detta. Jensens alfa är en mer sofistikerad metod för att mäta överavkastning eftersom den justerar för risk, medan ”vanliga” alfa bara mäter överavkastningen utan att ta hänsyn till risk.

För att beräkna Jensens alfa krävs det att man känner till den faktiska avkastningen på investeringen, dess förväntade avkastning enligt CAPM och betavärdet. Alfan kan sedan beräknas genom att subtrahera den förväntade avkastningen enligt CAPM från den faktiska avkastningen och justera för betavärdet.

Det är viktigt att notera att Jensens alfa inte är det enda sättet att mäta en investerings överavkastning och att det finns andra metoder och modeller som kan användas för att bedöma en investerings prestation. Dessutom finns det även kritik mot användningen av Jensens alfa och CAPM som modell för att bedöma investeringars prestation, då det finns antaganden och begränsningar i modellen som kan påverka noggrannheten i bedömningen.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *