Skall man investera i Tethys Oil – 10 % direktavkastning

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag som är aktivt inom utforskning, utveckling och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar främst på att identifiera och utveckla oljereserver i Mellanöstern och Nordafrika.

Under 2023 delar Tethys Oil ut totalt 5 kr, vilket för närvarande ger en direktavkastning på ganska exakt 10 %. Följande datum gäller.

Utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 om två (2) kronor per aktie att erläggas i november 2023. Avstämningsdag för utdelningen är den 13 november 2023, vilket innebär att den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till utdelning är den 9 november 2023.

Årsstämman beslutade även om en extraordinär kapitalöverföring om tre (3) kronor per aktie. I syfte att genomföra den extraordinära kapitalöverföringen beslutade årsstämman att genomföra en uppdelning av aktier (1:2), en minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och en fondemission motsvarande aktiekapitalminskningen. Avstämningsdag för uppdelningen av aktier är den 25 maj 2023 vilket innebär att den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 23 maj 2023. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier är den 13 juni 2023. Bolaget avser att verka för att arrangera sedvanlig handel med inlösenaktier, varpå den sista dagen för handel med inlösenaktien förväntas vara den 9 juni 2023.

Tethys oil har flera verksamheter i Mellanöstern och Nordafrika.

  1. Block 3&4, Oman: Tethys Oil har en betydande närvaro i Oman och äger 30 procent av andelarna i Block 3&4, som ligger i den norra delen av landet. Bolaget har inlett en framgångsrik produktion av olja från dessa block och har genomfört flera borrningar för att utöka sina reserver och öka produktionskapaciteten.
  2. Block 49, Oman: Tethys Oil äger 20 procent av andelarna i Block 49 i Oman. Detta block har visat potential för oljeproduktion, och bolaget har genomfört utvärderingsborrningar för att bedöma reservpotentialen och ekonomiska utsikterna för området.
  3. Block 56, Oman: Tethys Oil har även intressen i Block 56 i Oman och äger 20 procent av andelarna. Block 56 har visat tecken på oljepotential, och bolaget har genomfört flera borrningar för att bedöma reservstorleken och genomförbarheten för framtida produktion.
  4. Tethys Oil har även intressen i block 58 i Oman. Se mer om det här.

Tethys Oils affärsmodell innebär att de identifierar lovande utforskningsområden, genomför utvärderingar och borrningar för att bedöma reservstorleken och ekonomisk potential, och vid framgångsrik bedömning, går vidare till produktion och kommersialisering av oljan. Genom att aktivt bedriva utforskning, utveckling och produktion strävar Tethys Oil efter att öka sina reserver och generera intäkter från oljeförsäljning.

Det är viktigt att notera att olje- och gasverksamheten är föremål för risker och osäkerheter, inklusive oljeprisets volatilitet, geopolitiska faktorer, regleringsförändringar och tekniska utmaningar. Dessa faktorer kan påverka Tethys Oils intäkter, lönsamhet och framtida tillväxtmöjligheter. Som investerare är det viktigt att noggrant utvärdera dessa risker och göra en grundlig analys av bolaget innan man fattar investeringsbeslut.

Fördelar med att investera i Tethys Oil som en utdelningsaktie:

  1. Utdelningsutdelning: Tethys Oil har historiskt sett erbjudit utdelning till sina aktieägare. Om du är intresserad av att generera passiva inkomster kan utdelningar vara en attraktiv faktor. Tethys Oil kan distribuera en del av sina vinster till aktieägarna i form av utdelningar.
  2. Olje- och gassektorn: Tethys Oil är ett oljebolag som verkar inom olje- och gassektorn. Om du är övertygad om att efterfrågan på olja och gas kommer att förbli stabil eller öka på lång sikt kan Tethys Oil vara ett intressant investeringsalternativ.
  3. Potentiell tillväxt: Tethys Oil fokuserar på att identifiera och utveckla olje- och gasresurser. Om bolaget framgångsrikt kan expandera sin produktionskapacitet och öka sina reserver kan det leda till ökad intäkt och tillväxt på lång sikt.

Nackdelar med att investera i Tethys Oil som en utdelningsaktie:

  1. Beroende av oljepriset: Tethys Oil är starkt beroende av oljeprisets rörelser. Priset på olja kan vara volatilt och påverkas av olika faktorer såsom geopolitiska händelser, global efterfrågan och produktion. Om oljepriserna sjunker kan det påverka Tethys Oils intäkter och därmed deras förmåga att distribuera utdelningar.
  2. Risk inom olje- och gassektorn: Olje- och gasindustrin är föremål för risker och osäkerheter. Det kan inkludera regleringar, politiska förändringar, miljöfrågor och tekniska utmaningar. Investeringar i denna sektor kan vara mer volatila och mindre stabila jämfört med andra industrier.
  3. Bolagsspecifika risker: Det finns alltid specifika risker knutna till ett enskilt bolag. Innan du investerar i Tethys Oil bör du bedöma bolagets finansiella styrka, konkurrenssituationen, operativa prestationer och eventuella strategiska utmaningar.

Det är viktigt att komma ihåg att investeringar innebär risker, och ingen kan förutsäga framtiden. Det rekommenderas att du genomför en noggrann analys av Tethys Oil och tar hänsyn till dina egna investeringsmål och risktolerans innan du investerar.

Se också Tethys Oil – spännande 2023 och Swedbank om Tethys oil.

Disclaimer: Informationen skall inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör din egen hemläxa.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *